REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4112 
(13) C1

(21) a 2010 0067
(22) 17.05.2010

(41) 
(45)  31.05.2011
(47)  31.12.2011
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  17.05.2015
(51) 
Int. Cl: C07F 1/08 (2006.01)
C07C 337/08 (2006.01)
A61K 31/30 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
C07D 213/48 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  LOZAN-TÎRŞU Carolina, MD; GULEA Aurelian, MD; ŢAPCOV Victor, MD; RUDIC Valeriu, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Compuşi coordinativi ai cuprului cu 4-(dimetilfenil)-tiosemicarbazonele 2-formilpiridinei
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    17.05.2010
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12011.11.170 €2010.05.17 - 2011.05.17
22011.11.170 €2011.05.17 - 2012.05.17
32011.11.170 €2012.05.17 - 2013.05.17
42011.11.170 €2013.05.17 - 2014.05.17
52011.11.170 €2014.05.17 - 2015.05.17
A fost valabil pînă la 2015.05.17
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2015.12.31 BOPI nr.12.2015
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2016.11.30 BOPI nr.11.2016
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: