REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4393 
(13) C1

(21) a 2015 0083
(22) 04.09.2015

(41) 
(45)  31.01.2016
(47)  31.08.2016
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  04.09.2020
(51) 
Int. Cl: C07D 405/12 (2006.01)
C07F 1/08 (2006.01)
C07C 337/08 (2006.01)
A61K 31/30 (2006.01)
A61P 35/02 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  GULEA Aurelian, MD; PAHOLNIŢCAIA Anastasia, MD; POIRIER Donald, CA; ŢAPCOV Victor, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Inhibitor al celulelor HL-60 ale leucemiei umane mieloide în baza nitrato- [N ′ -(1-piridin-2-ilmetiliden)morfolin-4-carbotiohidrazido(1-)]cupru
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    04.09.2015
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12016.08.090 €2015.09.04 - 2016.09.04
22016.08.090 €2016.09.04 - 2017.09.04
32016.08.090 €2017.09.04 - 2018.09.04
42016.08.090 €2018.09.04 - 2019.09.04
52016.08.090 €2019.09.04 - 2020.09.04
A fost valabil pînă la 2020.09.04
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2021.04.30 BOPI nr.04.2021
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2022.04.30 BOPI nr.04.2022
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: