For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 04.09.2015 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 25.09.2015 Examinarea preliminară şi de fond 29.02.2016 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.08.2016 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.09.2016 Eliberarea brevetului (C1) 04.09.2020 Valabil până la 24.01.2021 04.09.2021 Achitarea taxei de menţinere 04.09.2035 Data expirării brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4402
(21)Numarul depozituluia 2015 0084
(22)Data depozitului2015.09.04
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 04.09.2015
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGRAUR Vasilii, MD; ZARICIUC Elena, MD; USATAIA Irina, MD; ŢAPCOV Victor, MD; RUDIC Valeriu, MD; GULEA Aurelian, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metil-N ' -[(2-hidroxinaftalen-1-il)metiliden]-N-prop-2-en-1-ilhidrazonotioat, care manifest ă activitate antimicotică faţă de Candida albicans
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07C 337/08 (2006.01); C07C 39/38 (2006.01); C07C 47/56 (2006.01); A61K 31/175 (2006.01); A61P 31/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2016.02.29
(47)Data eliberării brevetului2016.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondLEVIŢCHI Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2020.09.04
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202015%200084