For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 30.05.2019 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 11.06.2019 Examinarea preliminara 11.06.2019 Constituirea depozitului national reglementar 15.07.2019 Examinarea de fond 31.08.2020 Publicarea hot. de acordare (B1) 28.02.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2021 Eliberarea brevetului (C1) 26.05.2024 30.05.2024 Valabil pana la 30.05.2025 Achitarea taxei de mentinere 30.05.2039 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4708
(21)Numarul depozituluia 2019 0044
(22)Data depozitului2019.05.30
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 30.05.2019
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGULEA Aurelian, MD; FUIOR Arcadie, MD; FLOQUET Sébastien, FR; BURDUNIUC Olga, MD; ŢAPCOV Victor, MD; TODERAŞ Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiBis(µ2-sulfido)-bis{[N-ciclohexil-N'-(1-piridin-2-il)-etiliden]carbamohidrazontioato-(N,N,S)-oxomolibden} sescvihidrat care manifestă proprietăţi de inhibitor al proliferării fungilor levuriformi
(13)Codul documentului
C1, BOPI 03/2021
B1, BOPI 08/2020
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07F 11/00 (2006.01); C07D 213/53 (2006.01); C07C 337/08 (2006.01); A61K 31/175 (2006.01); A61P 31/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.08.31
(47)Data eliberării brevetului2021.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondLEVIŢCHI Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.05.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202019%200044