For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 20.06.2019 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 28.06.2019 Examinarea preliminară 15.07.2019 Constituirea depozitului naţional reglementar 15.07.2019 Examinarea de fond 31.08.2020 Publicarea hot. de acordare (B1) 28.02.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.03.2021 Eliberarea brevetului (C1) 07.08.2022 20.06.2024 Valabil până la 20.06.2025 Achitarea taxei de menţinere 20.06.2039 Data expirării brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4707
(21)Numarul depozituluia 2019 0051
(22)Data depozitului2019.06.20
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 20.06.2019
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGULEA Aurelian, MD; BĂLAN Greta, MD; ULCHINA Ianina, MD; GRAUR Vasilii, MD; ŢAPCOV Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei [ N` -(3,5-dibromo-2-oxidobenziliden)- N -(prop-2-en-1-il) c arbamohidrazonotioato]piridincupru, care manifest ă activitate antimicrobiană faţă de bacteriile din speciile Bacillus cereus şi Bacillus subtilis
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07F 1/08 (2006.01); C07C 47/55 (2006.01); C07C 47/56 (2006.01); C07C 337/08 (2006.01); C07D 213/00 (2006.01); A61K 31/30 (2006.01); A61K 31/175 (2006.01); A61P 31/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.08.31
(47)Data eliberării brevetului2021.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondLEVIŢCHI Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.06.20
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202019%200051