For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 05.03.2020 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 28.04.2020 Examinarea preliminara 05.06.2020 Constituirea depozitului national reglementar 05.06.2020 Examinarea de fond 31.07.2021 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.01.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2022 Eliberarea brevetului (C1) 14.04.2024 05.03.2025 Valabil pana la 05.03.2026 Achitarea taxei de mentinere 05.03.2040 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4761
(21)Numarul depozituluia 2020 0019
(22)Data depozitului2020.03.05
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 05.03.2020
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGULEA Aurelian, MD; RUSNAC Roman, MD; BĂLAN Greta, MD; RUSNAC Anna, MD; NICOLENCO Nicoleta, MD; ŢAPCOV Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiUtilizarea nitrato-[N-ciclohexil-N'-(piridin-2-ilmetiliden)carbamohidrazontioato]cupru în calitate de inhibitor al proliferării bacteriilor din specia Acinetobacter baumannii
(13)Codul documentului
C1, BOPI 02/2022
B1, BOPI 07/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/30 (2006.01); A61K 31/4402 (2006.01); A61K 31/175 (2006.01); A61P 31/04 (2006.01); C07F 1/08 (2006.01); C07D 213/48 (2006.01); C07C 337/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.07.31
(47)Data eliberării brevetului2022.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondLEVIŢCHI Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.03.05
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202020%200019