din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 12/26/2000 Atribuirea datei de depozit 12/10/2001 Inregistrarea 12/26/2010 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 8419

       
Statut Marcă expirată
Expirată 7/2011
(111) Numărul de ordine al înregistrării 8419
(151) Data înregistrării 2001-12-10
(181) Data de expirare 2010-12-26
(210) Numărul de depozit 009943
(220) Data de depozit 2000-12-26
(442) Publicarea cererii examinate BOPI 08/2001
(450) Publicarea mărcii BOPI 01/2002
(531) Clasificarea de la Viena 26.04.03; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.11
(540) Reproducerea mărcii Moldova Model of the Year
Imagine pentru nr. de depozit:  009943
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular ELIT CENTRU S.R.L. agenţie de modele
Str. A. Puşkin nr. 44, ap. 74, MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
Permisiune Decizia nr. 14 din 2006-06-08
(511) Clasificarea de la Nisa 16, 35, 41
Lista produselor şi/sau serviciilor 16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, neincluse în alte clase; produse de imprimerie; articole de legătorie; fotografii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; material pentru artişti; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilierului); material de instruire sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale plastice pentru ambalare (neincluse în alte clase); cărţi de joc; caractere tipografice; clişee;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.
Expirarea valabilitatii Art. 16 (1) Înregistrarea mărcii se reînnoieşte la cererea titularului mărcii sau a oricărei persoane împuternicite de acesta, cu condiţia achitării taxei stabilite. Neachitarea taxei atrage decăderea titularului din drepturi. Condiţiile de perfectare şi de depunere a cererii de reînnoire a înregistrării se stabilesc în Regulamentul privind procedura de depunere, examinare şi înregistrare a mărcilor, aprobat de Guvern, denumit în continuare Regulament.

C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\10236.mp3
Up