din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 3/28/2001 Atribuirea datei de depozit 8/2/2002 Inregistrarea 4/29/2011 Reinnoire 2/9/2021 Reinnoire 2/27/2021 3/28/2031 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 8865

       
Statut Marcă reînnoită
(116) Numărul mărcii reînnoite 2R 8865
(151) Data înregistrării 2002-08-02
(156) Data reînnoirii 2011-04-29; 2021-02-09
(176) Durata reînnoirii 10; 10
(186) Data expirării reînnoirii 2021-03-28; 2031-03-28
(210) Numărul de depozit 010138
(220) Data de depozit 2001-03-28
(442) Publicarea cererii examinate BOPI 04/2002
(450) Publicarea mărcii BOPI 09/2002
(531) Clasificarea de la Viena 27.05.17
(540) Reproducerea mărcii NEC
Imagine pentru nr. de depozit:  010138
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular NEC CORPORATION
7-1, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, Japonia
(740) Mandatarul autorizat JENICIKOVSCAIA Galina, Biroul „BrevetMarcService” Str. Miron Costin nr. 15/2, of. 19-20, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
Adresa de corespondenţă Biroul BrevetMarcService
C. P. 1709, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 09, 11, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42
Lista produselor şi/sau serviciilor 09 - aparate şi instrumente electrice şi electronice; aparate şi instrumente electrice şi electronice pentru recepţionarea, transmiterea, stocarea, protecţia, introducerea şi extragerea datelor; sisteme digitale de comutare cu staţii centrale, centrale telefonice şi de informaţie, centrale telefonice particulare (PBX), telefoane, comutatoare cu regim asincron de transmitere, sisteme de comutare a pachetelor, sisteme cu fibre optice de transmitere, sisteme digitale de transmitere, sisteme multiplex, sisteme subacvatice cu cablu pentru televiziunea prin cablu (CATV), sisteme pentru teleconferinţe, sisteme de comunicaţii mobile, sisteme de comunicaţii cu microundă, sisteme de comunicaţie prin satelit - echipament pentru comunicarea dispozitivelor instalate pe satelit cu dispozitive terestre, echipament pentru comunicaţie laser, echipament pentru radio şi teledifuziune, echipament video şi pentru filmări, echipament electronic pentru aviaţie şi cosmic, echipament pentru ghidarea şi controlul rachetelor, echipament pentru radionavigare şi radar, sisteme electronice de protecţie, echipament radio mobil şi portativ, pagere, telefoane celulare, telefoane mobile, dispozitive digitale personale auxiliare, maşini facsimile, sisteme de telefoane cu taste, instalaţii cu radiotelefoane, calculatoare electronice, procesoare centrale de calculator, calculatoare pentru businessul mic, calculatoare personale, calculatoare-blocnote, supercalculatoare, staţii de lucru, mijloace programabile soft de calculator, dispozitive periferice de calculator şi terminale, tastiere de calculator, mouse-uri de calculator, covoraşe pentru mouse-uri, redactoare de texte, imprimante de ieşire pentru calculator, servere, dispozitive de memorie cu discuri, dischiere pentru discuri rigide (HDD), dischiere CD-ROM, dischiere CD înregistrabile, dischiere pentru CD reînregistrabile, dischiere pentru DVD-ROM, dischiere pentru discuri DVD reînregistrabile, monitoare, proiectoare, panouri de prezentare color cu plasmă, modeme, routere, cititoare de discuri optice, sisteme CAD/CAM şi CAE, sistem automat de identificare a contactelor, echipament electronic pentru medicină, sisteme de telemetrie şi dirijare la distanţă, sisteme de dirijare a reţelei de comunicaţie, sisteme de automatizare a construcţiei, echipament electronic pentru studii, sisteme de automatizare a serviciilor poştale, roboţi industriali, echipament de calculator cu dirijare digitală, echipament cu ultrasunet pentru aplicare subacvatică, echipament pentru fabricarea semiconductoarelor şi echipament cu vid, sisteme de măsurat şi încercare, dispozitive de memorie, microcalculatoare, porţi de închidere, celule standarde de memorie, semiconductoare, microcircuite integrate (IC), pachete de microcircuite integrate, microcircuite integrate hibride cu folosirea microcircuitelor integrate specifice (ASIC) de integrare la scară largă (LSI), dispozitive de memorie permanentă (ROM), dispozitive de memorie cu acces liber (RAM), dispozitive de memorie statice cu acces liber (SRAM), dispozitive de memorie dinamice cu acces liber (DRAM), dispozitive de memorie permanentă programabile (PROM), dispozitive de memorie permanentă programabile cu ştergere (EPROM), dispozitive de memorie permanentă programabile cu ştergere electronică (EEPROM), dispozitive de memorie permanentă programabile cu câmp (FPROM), microcalculatoare, procesoare centrale (CPU), dispozitive unite prin încărcare (CCD), tranzistoare, tranzistoare cu efect de câmp pe baza arseniurii de galiu, diode, tuburi indicatoare, tuburi monitoare, cinescoape, panouri indicatoare fluorescente, panouri electroluminescente de iluminare, ecrane cu cristale lichide (LCD), ecrane cu diode emiţătoare de lumină, plăci electrice imprimate cu fir (PWB), selectoare electronice de canale, tunere, echipament cu aplicarea laserului, condensatoare, releuri, retranslatoare, amplificatoare, transmiţătoare, cabluri, etanşări ermetice, tuburi electronice, lasere cu gaz, rezistoare de curent alternativ, tastiere, conexiuni electrice, receptoare de televiziune, proiectoare, panouri de prezentare color cu plasmă, receptoare de radiodifuziune directă de pe satelit, receptoare de radio şi telefuziune cu precizie şi claritate extinsă, dispozitive de înregistrare pe casete video, dispozitive de citire a discurilor compacte şi playere, amplificatoare/decodoare surround, piese componente pentru jocuri video, dispozitive de aplicare la bucătărie; baterii; comutatoare de incandescenţă, demaroare pentru lămpi fluorescente şi lămpi incandescente; părţi şi fitinguri pentru toate produsele sus-menţionate; aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice, electrice, fotografice, cinematografice, optice, de cântărit, de măsurat, de semnalizare, de control (verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice; aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi reproducerea sunetelor sau imaginilor; suporturi magnetice de înregistrare, discuri acustice; discuri digitale video şi discuri optice, discuri digitale video şi discuri optice cu înregistrare audio, video înregistrate în prealabil şi discuri cu înregistrare digitală a imaginii, distribuitoare automate şi mecanisme pentru aparatele cu preplată; case înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; extinctoare, toate produsele sus-numite incluse în clasa 09;
11 - aparate şi instalaţii de iluminare; lămpi electrice, lămpi fluorescente, indicatoare fluorescente, panouri electroluminescente de iluminare, lămpi incandescente, lămpi cu incandescenţă, comutatoare de incandescenţă, demaroare pentru lămpi fluorescente şi lămpi incandescente; instalaţii, aparate, elemente de încălzire şi încălzitoare, aparate pentru condiţionarea aerului, frigidere; ventilatoare, purificatoare, toate produsele sus-numite incluse în clasa 11;
16 - benzi de imprimare; hârtie, carton şi produse din aceste materiale, neincluse în alte clase; produse de imprimerie; articole de legătorie, fotografii, papetărie, adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj, materiale pentru artişti; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilierului); material de instruire sau învăţămînt (cu excepţia aparatelor); materiale plastice pentru ambalare (neincluse în alte clase); cărţi de joc; caractere tipografice; clişee,
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou; servicii de reclamă; servicii informaţionale în promovarea produselor şi serviciilor pentru terţi, servicii de consulting şi recomandări în domeniul afacerilor, livrarea informaţiei referitoare la afaceri, la administrarea afacerilor şi la statistica afacerilor, promovarea comercială şi de vânzări; livrarea informaţiei sus-menţionate în format CD-ROM sau prin reţelele informaţionale locale şi globale de calculatoare; importul şi exportul produselor pentru terţi; agenţii de import şi export, managementul afacerilor şi servicii de consulting, inclusiv supravegherea transportărilor, stocării, controlului referitor la inventarierea, transbordarea şi distribuirea produselor; servicii de consultare şi aranjare pentru logistica produselor între furnizori şi transportatori; consultaţii şi administrarea afacerilor pentru clarificarea vamală între furnizori şi transportatori; servicii de consulting şi recomandări în domeniul proiectării echipamentului hard de calculator, mijloacelor programabile soft de calculator şi a sistemelor de calculator de reţele; servicii de consulting în administrarea afacerilor; livrarea pentru terţi a informaţiei referitoare la afaceri, la administrarea afacerilor şi la statistica afacerilor; livrarea pentru terţi a informaţiei sus-numite prin reţelele informaţionale locale şi globale de calculatoare; servicii în domeniul stocării produselor cu amănuntul; toate serviciile sus-numite incluse în clasa 35;
36 - servicii bancare, servicii legate de cartele de credit, servicii financiare, servicii de deschidere a conturilor, servicii de achitare a conturilor, servicii în domeniul tranzacţiilor legate de acţiuni şi bonuri, servicii în domeniul transferurilor financiare şi prestarea oricăror servicii sus-menţionate prin reţelele informaţionale locale şi globale de calculatoare; servicii vamale de intermediari; asigurări; servicii prestate în legătură cu tranzacţiile în domeniul imobilului; toate serviciile sus-menţionate incluse în clasa 36;
37 - crearea, reparaţia, exploatarea, ajustarea şi instalarea aparatelor şi instrumentelor electrice şi electronice şi a sistemului de reţea de calculatoare; livrarea pentru terţi a informaţiei referitoare la crearea, reparaţia, exploatarea şi instalarea echipamentului hard de calculatoare şi a sistemului de reţea de calculatoare; livrarea pentru terţi a informaţiei sus-menţionate prin reţelele informaţionale locale şi globale de calculatoare, servicii de restabilire a programelor de calculatoare şi a web-site-urilor; construcţii; toate serviciile sus-menţionate incluse în clasa 37;
38 - servicii în domeniul telecomunicaţiilor; servicii în domeniul telecomunicaţiilor între reţele pentru transmiterea, expedierea şi difuzarea poştei electronice, a imaginilor video, inclusiv a datelor informaţionale digitale prin intermediul televiziunii interactive, a prezentărilor audio, video şi multimedia; servicii de consultare şi recomandare referitoare la reţelele de comunicaţie şi reţelele informaţionale de calculatoare; aparate de telecomunicaţie, aparate de legătură; asigurarea accesului la reţelele informaţionale locale şi globale de calculatoare; toate serviciile sus-menţionate incluse în clasa 38;
39 - servicii referitoare la transportarea, ambalarea, distribuirea, stocarea, împachetarea şi livrarea prin poştă a produselor; inspectarea produselor destinate pentru transportare; servicii de organizare a călătoriilor; servicii de consulting, inclusiv supravegherea transportării, controlului referitor la inventarierea, transbordarea şi distribuirea produselor; servicii de consulting şi aranjare în domeniul logisticii între furnizori şi transportatori, consulting şi administrarea afacerilor pentru clarificarea vamală între furnizori şi transportatori; toate serviciile sus-menţionate incluse în clasa 39;
41 - educaţie, instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale, servicii referitoare la toate formele de educare; servicii de divertisment, amuzament sau recreare prestate terţilor; prestarea serviciilor referitoare la divertisment, amuzament, recreare, cultură, artă, muzică, sport; livrarea informaţiei în domeniul culturii, educaţiei, artei, muzicii, sportului, divertismentului şi amuzamentului; livrarea informaţiei sus-menţionate prin reţelele informaţionale locale şi globale de calculatoare; toate serviciile sus-menţionate incluse în clasa 41;
42 - servicii de calculatoare; asigurarea accesului şi închirierea timpului de acces la baza de date de calculator conectată prin reţelele informaţionale locale şi globale de calculatoare, asigurarea accesului în reţelele informaţionale locale şi globale de calculatoare pentru transmiterea şi difuzarea unui spectru larg de informaţie, asigurarea cu programe de calculator prin reţelele informaţionale locale şi globale de calculatoare, asigurarea în regim interactiv on-line cu cărţi şi reviste cu un spectru larg de tematici, asigurarea accesului la panoul electronic de anunţuri în diverse domenii, asigurarea în regim interactiv online a facilităţilor în domeniul informaţiei de timp real ale utilizatorilor de calculatoare referitoare la un spectru larg de tematici de tipul camerelor chat; servicii tehnice şi consultaţii tehnice în domeniul elaborării, proiectării şi deservicii web-site-urilor pentru terţi; servicii tehnice şi consultaţii tehnice în domeniul programării la calculator şi al echipamentului hard de calculator; proeictarea echipamentului hard de calculator, mijloacelor programabile soft de calculator, web-site-urilor şi a sistemului de reţea de calculatoare pentru terţi; livrarea pentru terţi a informaţiei referitoare la echipamentul hard de calculator şi mijloace programabile soft de calculator; livrarea pentru terţi a informaţiei sus-menţionate prin reţelele informaţionale locale şi globale de calculatoare; deservirea şi renovarea mijloacelor programabile soft de calculator şi a web-site-urilor, analiza sistemelor de reţea de calculatoare; servicii referitoare la supervizarea tehnică şi controlul aparatelor şi instrumentelor electronice, inclusiv a calculatoarelor electronice; servicii de închiriere a aparatelor electrice şi electronice, a instrumentelor şi inventarului; prestarea serviciilor în domeniul produselor alimentare şi a băuturilor; prestarea serviciilor în domeniul cazării temporare; servicii de restabilire a mijloacelor programabile soft de calculator şi a web-site-urilor; servicii tehnice şi consultaţii tehnice în domeniul construcţiilor; toate serviciile sus-menţionate incluse în clasa 42.

C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\10495.mp3
Up