din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 6/18/2002 Atribuirea datei de depozit 9/24/2008 Inregistrarea 9/30/2008 Eliberarea certificatului de inregistrare 4/22/2013 Reinnoire 9/23/2020 6/18/2022 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 17071

       
Statut Marcă înregistrată
(116) Numărul mărcii reînnoite R 17071
(151) Data înregistrării 2008-09-24
(156) Data reînnoirii 2013-04-22
(176) Durata reînnoirii 10
(186) Data expirării reînnoirii 2022-06-18
(210) Numărul de depozit 011457
(220) Data de depozit 2002-06-18
(442) Publicarea cererii examinate BOPI 05/2004
(450) Publicarea mărcii BOPI 10/2008
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv elementului "MOLDOVA"
(540) Reproducerea mărcii MOLDOVA YELLOW PAGES
Imagine pentru nr. de depozit:  011457
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere standarde; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular VARO-INFORM S.R.L.
Str. Gheorghe Tudor nr. 2B, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
(740) Mandatarul autorizat JENICIKOVSCAIA Galina, Biroul „BrevetMarcService” Str. Miron Costin nr. 15/2, of. 19-20, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
Adresa de corespondenţă Biroul "BrevetMarcService"
c/p 1709, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
Permisiune Decizia nr. 1 din 2008-02-06
Decizia nr. 1117-86 din 2013-02-01
(511) Clasificarea de la Nisa 09, 16, 35, 38, 42
Lista produselor şi/sau serviciilor 09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de cântărit, de măsurat, de semnalizare, de control (verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi instrumente pentru conducerea, comutarea, transformarea, acumularea, reglarea sau verificarea curentului electric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi reproducerea sunetelor sau imaginilor; suporturi magnetice de înregistrare, discuri acustice; distribuitoare automate şi mecanisme pentru aparatele cu preplată; case înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare, extinctoare;
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, neincluse în alte clase, produse de imprimerie; articole de legătorie; fotografii, papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; material pentru artişti; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilierului); material de instruire sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale plastice pentru ambalare (neincluse în alte clase); caractere tipografice; clişee;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaţii;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice; cercetări şi proiectări corespunzătoare; analiză industrială şi servicii de cercetare; design-ul şi elaborarea hardware şi software de calculatoare; servicii juridice.

29.09.2008 Decizia (se inregistreaza marca)
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\12094.mp3
Up