din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 9/6/2002 Atribuirea datei de depozit 1/17/2007 Inregistrarea 1/31/2007 Eliberarea certificatului de inregistrare 9/6/2012 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 14561

       
Statut Marcă expirată
Expirată 4/2013
(111) Numărul de ordine al înregistrării 14561
(151) Data înregistrării 2007-01-17
(181) Data de expirare 2012-09-06
(210) Numărul de depozit 011775
(220) Data de depozit 2002-09-06
(442) Publicarea cererii examinate BOPI 06/2004
(450) Publicarea mărcii BOPI 02/2007
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv elementului "Молдовы"
(531) Clasificarea de la Viena 28.05.00
(540) Reproducerea mărcii Rosa Moldovî
Imagine pentru nr. de depozit:  011775
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere standarde; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular ENTEH S.A.
Str. Vasile Lupu nr. 18, MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
Permisiune Decizia nr. 16 din 2006-09-27
(511) Clasificarea de la Nisa 33
Lista produselor şi/sau serviciilor 33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
Expirarea valabilitatii Art. 16 (1) Înregistrarea mărcii se reînnoieşte la cererea titularului mărcii sau a oricărei persoane împuternicite de acesta, cu condiţia achitării taxei stabilite. Neachitarea taxei atrage decăderea titularului din drepturi. Condiţiile de perfectare şi de depunere a cererii de reînnoire a înregistrării se stabilesc în Regulamentul privind procedura de depunere, examinare şi înregistrare a mărcilor, aprobat de Guvern, denumit în continuare Regulament.

22.01.2007 Decizia (se inregistreaza marca)
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\12493.mp3
Up