din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 3/3/2003 Atribuirea datei de depozit 12/14/2004 Inregistrarea 1/28/2005 Eliberarea certificatului de inregistrare 3/3/2013 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 11680

       
Statut Marcă expirată
Expirată 3/2014
(111) Numărul de ordine al înregistrării 11680
(151) Data înregistrării 2004-12-14
(181) Data de expirare 2013-03-03
(210) Numărul de depozit 012556
(220) Data de depozit 2003-03-03
(442) Publicarea cererii examinate BOPI 11/2003
(450) Publicarea mărcii BOPI 02/2005
(531) Clasificarea de la Viena 28.05.00
(540) Reproducerea mărcii TRI MOLDOVANA
Imagine pentru nr. de depozit:  012556
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere standarde; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular VOLCU Oleg
Bd. Dacia nr. 18, ap. 19, MD-2043, Chişinău, Republica Moldova
(740) Mandatarul autorizat SOCOLOVA Ecaterina, "INTELS-MDV" S.R.L. Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap. 37, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
Adresa de corespondenţă SOCOLOVA Ecaterina, mandatar autorizat, INTELS-MDV S.R.L.
Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap. 37, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 33
Lista produselor şi/sau serviciilor 33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
Expirarea valabilitatii Art. 16 (1) Înregistrarea mărcii se reînnoieşte la cererea titularului mărcii sau a oricărei persoane împuternicite de acesta, cu condiţia achitării taxei stabilite. Neachitarea taxei atrage decăderea titularului din drepturi. Condiţiile de perfectare şi de depunere a cererii de reînnoire a înregistrării se stabilesc în Regulamentul privind procedura de depunere, examinare şi înregistrare a mărcilor, aprobat de Guvern, denumit în continuare Regulament.

10.01.2005 Decizia (se inregistreaza marca)
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\12923.mp3
Up