din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 3/23/2007 Atribuirea datei de depozit 5/26/2008 Inregistrarea 5/30/2008 Eliberarea certificatului de inregistrare 3/23/2017 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 16483

       
Statut Marcă anulată
Anulată 2011-03-18; BOPI 08/2011
(111) Numărul de ordine al înregistrării 16483
(151) Data înregistrării 2008-05-26
(181) Data de expirare 2017-03-23
(210) Numărul de depozit 020917
(220) Data de depozit 2007-03-23
(442) Publicarea cererii examinate BOPI 01/2008
(450) Publicarea mărcii BOPI 06/2008
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv "TOURS", cu exceptia executarii grafice deosebite.
(531) Clasificarea de la Viena 26.04.24; 27.05.11
(540) Reproducerea mărcii ODEON TOURS
Imagine pentru nr. de depozit:  020917
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular MERAJI Nicolai
Str. Lesnaia nr. 1, MD-6112, Beşghioz, Ceadîr-Lunga, Republica Moldova
(740) Mandatarul autorizat GOMENIUK Iuri Str. Studenţilor nr. 3, bloc 6, ap. 29, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
Adresa de corespondenţă GOMENIUK Iuri, mandatar autorizat
Str. Studenţilor nr. 3, bloc 6, ap. 29, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 35, 39, 43
Lista produselor şi/sau serviciilor 35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor; servicii prestate de magazine;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară.
Curtea de Apel Articolul 21. Motive absolute de nulitate
(1) Marca este declarată nulă în urma unei cereri de anulare, depuse la Curtea de Apel Chişinău, sau a unei cereri reconvenţionale într-o acţiune de apărare a drepturilor, depuse la aceeaşi instanţă, dacă:
a) marca a fost înregistrată contrar prevederilor art.7;
b) solicitantul a acţionat cu rea-credinţă în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii.
Marca se consideră ca fiind înregistrată cu rea-credinţă în cazul în care, la momentul depunerii cererii de înregistrare a ei, solicitantul ştia sau putea şti despre existenţa, inclusiv în străinătate, a unei astfel de mărci ce se bucură de renume în ţara de origine şi este promovată în Republica Moldova sau se negociază o astfel de promovare.
La anularea mărcii pe motivul înregistrării ei cu rea-credinţă se va ţine cont în special de faptul dacă marca înregistrată este utilizată pentru produse care generează conflict cu o altă marcă sau dacă titularul mărcii înregistrate utilizează marca doar în scop de blocaj.
(2) O marcă înregistrată contrar prevederilor art.7 alin.(1) lit.b), c) sau d) nu poate fi declarată nulă dacă, în urma utilizării, ea a dobîndit, după înregistrare, un caracter distinctiv pentru produsele şi/sau serviciile pentru care a fost înregistrată.
(3) În cazul în care motivul nulităţii vizează numai o parte din produsele şi/sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată, nulitatea mărcii poate fi declarată numai în privinţa produselor şi/sau serviciilor respective.

30.05.2008 Decizia (se inregistreaza marca)
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\22461.mp3
Up