din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 10/28/2011 Atribuirea datei de depozit 1/17/2012 Examinarea preliminara 3/31/2012 Publicarea cererii 6/30/2012 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 12/5/2012 Examinarea de fond 3/5/2013 Inregistrarea 3/21/2013 Eliberarea certificatului de inregistrare 10/28/2021 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 23779

       
Statut În perioada de graţie
(111) Numărul de ordine al înregistrării 23779
(151) Data înregistrării 2013-03-05
(181) Data de expirare 2021-10-28
(210) Numărul de depozit 030054
(220) Data de depozit 2011-10-28
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 03/2012
(450) Publicarea mărcii BOPI 04/2013
(540) Reproducerea mărcii CHRYSANTHEMES
Imagine pentru nr. de depozit:  030054
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere standarde; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular ARMAŞU Elena
Str. Alecu Russo nr. 57/3, ap. 12, MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(740) Mandatarul autorizat ŞCERBANIUC Sergiu, "INTELSTART" S.R.L. Z Tower Business Center, Str. Calea Ieşilor nr. 8, et. 3, of. 6, MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 16, 35, 44
Lista produselor şi/sau serviciilor 16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilelor); materiale de instruire sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere tipografice, clişee;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor;
44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru oameni sau animale; servicii de agricultură, horticultură şi de silvicultură.

05.12.2012 Decizie de înregistrare a mărcii
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\32249.mp3
Up