din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 10/28/2011 Atribuirea datei de depozit 11/16/2011 Examinarea preliminara 12/31/2011 Publicarea cererii 3/31/2012 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 6/19/2012 Examinarea de fond 8/30/2012 Inregistrarea 9/14/2012 Eliberarea certificatului de inregistrare 10/28/2021 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 23147

       
Statut În perioada de graţie
(111) Numărul de ordine al înregistrării 23147
(151) Data înregistrării 2012-08-30
(181) Data de expirare 2021-10-28
(210) Numărul de depozit 030084
(220) Data de depozit 2011-10-28
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 12/2011
(450) Publicarea mărcii BOPI 10/2012
(531) Clasificarea de la Viena 14.05.02; 26.01.19; 27.03.15; 29.01.12
(540) Reproducerea mărcii LOCKIN
Imagine pentru nr. de depozit:  030084
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate negru, albastru
(730) Solicitant/Titular OLIMP S.R.L.
Calea Basarabiei nr. 28, bloc 2, MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
(740) Mandatarul autorizat ŞCERBANIUC Sergiu, "INTELSTART" S.R.L. Z Tower Business Center, Str. Calea Ieşilor nr. 8, et. 3, of. 6, MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 06, 17, 35
Lista produselor şi/sau serviciilor 06 - metale comune şi aliajele lor; materiale de construcţie metalice; construcţii metalice transportabile; materiale metalice pentru căile ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice; produse de lăcătuşărie şi feronerie metalică; tuburi metalice; seifuri; produse metalice necuprinse în alte clase; minereuri;
17 - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi produse din aceste materiale necuprinse în alte clase; produse din materiale plastice semiprelucrate; materiale de călăfătuire, etanşare şi izolare, conducte flexibile nemetalice;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou.

19.06.2012 Decizie de înregistrare a mărcii
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\32351.mp3
Up