din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 12.01.2012 Atribuirea datei de depozit 04.04.2012 Examinarea preliminara 31.05.2012 Publicarea cererii 31.08.2012 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 23.11.2012 Examinarea de fond 23.12.2012 Inregistrarea 21.01.2013 Eliberarea certificatului de inregistrare 12.01.2022 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 23531

       
Statut În perioada de graţie
(111) Numărul de ordine al înregistrării 23531
(151) Data înregistrării 23.12.2012
(181) Data de expirare 12.01.2022
(210) Numărul de depozit 030466
(220) Data de depozit 12.01.2012
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 05/2012
(450) Publicarea mărcii BOPI 02/2013
(531) Clasificarea de la Viena 02.09.14; 24.17.25; 26.02.01; 26.04.10; 26.04.14
(540) Reproducerea mărcii CITYPAY
Imagine pentru nr. de depozit:  030466
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular UNISOFTPRO S.R.L.
Str. Mitropolit Dosoftei nr. 134, bloc A, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(740) Mandatarul autorizat GOMENIUK Iuri Str. Studenţilor nr. 3, bloc 6, ap. 29, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 09, 35, 36, 38, 42
Lista produselor şi/sau serviciilor 09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de control (verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi instrumente pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului sau imaginilor; suporturi de înregistrare magnetice, discuri acustice; compact-discuri, DVD-uri şi alte suporturi de stocare a datelor; mecanisme pentru aparate cu preplată; case înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare; software de calculatoare; extinctoare;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou; servicii de comercializare pentru terţi prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete,chioşcuri şi tarabe;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare;
38 - telecomunicaţii;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la acestea; servicii de analiză şi cercetare industrială; crearea şi dezvoltarea hardware şi software de calculator.

23.11.2012 Decizie de înregistrare a mărcii
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\32515.mp3
Up