din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 24.01.2012 Atribuirea datei de depozit 27.02.2012 Examinarea preliminara 30.04.2012 Publicarea cererii 31.07.2012 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 14.12.2012 Examinarea de fond 16.01.2013 Inregistrarea 08.02.2013 Eliberarea certificatului de inregistrare 24.01.2022 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 23631

       
Statut În perioada de graţie
(111) Numărul de ordine al înregistrării 23631
(151) Data înregistrării 16.01.2013
(181) Data de expirare 24.01.2022
(210) Numărul de depozit 030549
(220) Data de depozit 24.01.2012
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 04/2012
(450) Publicarea mărcii BOPI 03/2013
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv "INTERNATIONAL", cu excepţia executării grafice deosebite
(531) Clasificarea de la Viena 26.03.04; 26.03.07; 26.05.04; 26.07.03; 26.07.07; 26.13.25; 27.01.05; 27.05.01
(540) Reproducerea mărcii MOLDCLASSICA INTERNATIONAL MK A
Imagine pentru nr. de depozit:  030549
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular MOLDCLASSICA INTERNATIONAL S.R.L., întreprindere mixtă
Str. Tighina nr. 12, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(740) Mandatarul autorizat MARGINE Ion Str. Lomonosov nr. 43, ap. 23, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 35
Lista produselor şi/sau serviciilor 35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou.

14.12.2012 Decizie de înregistrare a mărcii
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\32858.mp3
Up