din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 27.01.2012 Atribuirea datei de depozit 03.04.2012 Examinarea preliminara 31.05.2012 Publicarea cererii 31.08.2012 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 07.12.2012 Examinarea de fond 07.03.2013 Inregistrarea 09.04.2013 Eliberarea certificatului de inregistrare 27.01.2022 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 23801

       
Statut În perioada de graţie
(111) Numărul de ordine al înregistrării 23801
(151) Data înregistrării 07.03.2013
(181) Data de expirare 27.01.2022
(210) Numărul de depozit 030546
(220) Data de depozit 27.01.2012
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 05/2012
(450) Publicarea mărcii BOPI 05/2013
(531) Clasificarea de la Viena 14.03.03; 16.01.01; 26.01.06; 26.04.16; 26.04.18; 26.11.21; 27.03.15; 27.05.08
(540) Reproducerea mărcii PROFI BOX
Imagine pentru nr. de depozit:  030546
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular CUCIUC Ghenadie
Str. Trandafirilor nr. 9/2, ap. 12, MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
ZAGAEVSCHI Igor
Str. Miron Costin nr. 15/2, ap. 2, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
(740) Mandatarul autorizat GOMENIUK Iuri Str. Studenţilor nr. 3, bloc 6, ap. 29, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 06, 08, 17, 19, 35, 40
Lista produselor şi/sau serviciilor 06 - metale comune şi aliajele lor; materiale de construcţie metalice; construcţii metalice transportabile; materiale metalice pentru căile ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice; produse de lăcătuşărie şi feronerie metalică; tuburi metalice; seifuri; produse metalice necuprinse în alte clase; minereuri;
08 - scule şi instrumente de mână acţionate manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras;
17 - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi produse din aceste materiale necuprinse în alte clase; produse din materiale plastice semiprelucrate; materiale de călăfătuire, etanşare şi izolare, conducte flexibile nemetalice;
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice transportabile; monumente nemetalice;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou; servicii de comercializare pentru terţi prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe;
40 - tratament de materiale.

07.12.2012 Decizie de înregistrare a mărcii
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\32918.mp3
Up