din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 10.07.2012 Atribuirea datei de depozit 24.07.2012 Examinarea preliminara 31.08.2012 Publicarea cererii 30.11.2012 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 01.03.2013 Examinarea de fond 18.05.2013 Inregistrarea 12.06.2013 Eliberarea certificatului de inregistrare 10.07.2022 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 24041

       
Statut În perioada de graţie
(111) Numărul de ordine al înregistrării 24041
(151) Data înregistrării 18.05.2013
(181) Data de expirare 10.07.2022
(210) Numărul de depozit 031486
(220) Data de depozit 10.07.2012
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 08/2012
(450) Publicarea mărcii BOPI 07/2013
(540) Reproducerea mărcii NOW THE WORLD IS MINE
Imagine pentru nr. de depozit:  031486
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere standard; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular Moldcell S.A., întreprindere mixtă
Str. Belgrad nr. 3, MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 09, 16, 35, 38, 41
Lista produselor şi/sau serviciilor 09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de control (verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi instrumente pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului sau imaginilor; suporturi de înregistrare magnetice, discuri acustice; compact-discuri, DVD-uri şi alte suporturi de stocare a datelor; mecanisme pentru aparate cu preplată; case înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare; software de calculatoare; extinctoare;
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilelor); materiale de instruire sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere tipografice, clişee;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaţii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.

01.03.2013 Decizie de înregistrare a mărcii
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\33673.mp3
Up