din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 06.07.2012 Atribuirea datei de depozit 17.07.2012 Examinarea preliminara 31.08.2012 Publicarea cererii 30.11.2012 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 06.03.2013 Examinarea de fond 06.04.2013 Inregistrarea 08.05.2013 Eliberarea certificatului de inregistrare 06.07.2022 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 23900

       
Statut În perioada de graţie
(111) Numărul de ordine al înregistrării 23900
(151) Data înregistrării 06.04.2013
(181) Data de expirare 06.07.2022
(210) Numărul de depozit 031464
(220) Data de depozit 06.07.2012
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 08/2012
(450) Publicarea mărcii BOPI 06/2013
(531) Clasificarea de la Viena 07.01.24; 26.03.23; 26.04.09; 26.04.18; 26.15.09; 27.05.02; 27.05.22
(540) Reproducerea mărcii VIKNOGRAD
Imagine pentru nr. de depozit:  031464
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular VIKNOGRAD S.R.L., întreprindere cu capital străin
Str. Alba-Iulia nr. 75, bloc "O", MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 06, 17, 19, 37, 40
Lista produselor şi/sau serviciilor 06 - metale comune şi aliajele lor; materiale de construcţie metalice; construcţii metalice transportabile; materiale metalice pentru căile ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice; produse de lăcătuşărie şi feronerie metalică; tuburi metalice; seifuri; produse metalice necuprinse în alte clase; minereuri;
17 - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi produse din aceste materiale necuprinse în alte clase; produse din materiale plastice semiprelucrate; materiale de călăfătuire, etanşare şi izolare, conducte flexibile nemetalice;
19 - materiale de construcţie nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice transportabile; monumente nemetalice;
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;
40 - tratament de materiale.

06.03.2013 Decizie de înregistrare a mărcii
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\33839.mp3
Up