din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 03.10.2012 Atribuirea datei de depozit 16.10.2012 Examinarea preliminara 30.11.2012 Publicarea cererii 28.02.2013 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 25.06.2013 Examinarea de fond 02.09.2013 Inregistrarea 11.09.2013 Eliberarea certificatului de inregistrare 03.10.2022 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 24522

       
Statut Marcă expirată
Expirată 5/2023
(111) Numărul de ordine al înregistrării 24522
(151) Data înregistrării 02.09.2013
(181) Data de expirare 03.10.2022
(210) Numărul de depozit 031860
(220) Data de depozit 03.10.2012
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 11/2012
(450) Publicarea mărcii BOPI 10/2013
(531) Clasificarea de la Viena 24.15.13; 26.02.01; 26.02.08; 27.05.11; 29.01.12
(540) Reproducerea mărcii BIOLINK
Imagine pentru nr. de depozit:  031860
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate albastru, gri
(730) Solicitant/Titular DIGORI Ion
Str. M. Sadoveanu nr. 22A, ap. 25, MD-3505, Orhei, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 09
Lista produselor şi/sau serviciilor 09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de control (verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi instrumente pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului sau imaginilor; suporturi de înregistrare magnetice, discuri acustice; compact-discuri, DVD-uri şi alte suporturi de stocare a datelor; mecanisme pentru aparate cu preplată; case înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare; software de calculatoare; extinctoare.
Expirarea valabilitatii Neachitarea taxei pentru reînnoirea înregistrării atrage decăderea titularului din drepturi.

25.06.2013 Decizie de inregistrare a marcii
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\34304.mp3
Up