Skip Navigation LinksPagina principală > Cautare > Resultate > Detalii > Registru National al Mărcii

R E P U B L I C A    M O L D O V A (190) A G E P I R E G I S T R U L    N A Ţ I O N A L A L    M Ă R C I L O R

(111) 17071

(151) 2008-09-24

(181) 2012-06-18

(210) 011457

(220) 2002-06-18

(730) VARO-INFORM S.R.L. Str. Gheorghe Tudor nr. 2B, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova

(540)


MOLDOVA YELLOW PAGES

(591) Culori revendicate: alb-negru

(526) Elementele marcii asupra carora nu se extinde dreptul exclusiv:
elementului "MOLDOVA"

(511) NCL(8)

09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de cântărit, de măsurat, de semnalizare, de control (verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi instrumente pentru conducerea, comutarea, transformarea, acumularea, reglarea sau verificarea curentului electric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi reproducerea sunetelor sau imaginilor; suporturi magnetice de înregistrare, discuri acustice; distribuitoare automate şi mecanisme pentru aparatele cu preplată; case înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare, extinctoare;
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, neincluse în alte clase, produse de imprimerie; articole de legătorie; fotografii, papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; material pentru artişti; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilierului); material de instruire sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale plastice pentru ambalare (neincluse în alte clase); caractere tipografice; clişee;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaţii;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice; cercetări şi proiectări corespunzătoare; analiză industrială şi servicii de cercetare; design-ul şi elaborarea hardware şi software de calculatoare; servicii juridice.

Reînnoire
(156)Data reînnoirii 2013-04-22
Publicare BOPI 5/2013
(186)Data expirării reînnoirii 2022-06-18
C e s i u n i (totală, parţială)
Numele cesionarului
L i c e n ţ e (exclusivă, neexclusivă)
(791)Numele licenţiatului:
Anulare / radiere
(740)Mandatar autorizat (numele, adresa) :
JENICIKOVSCAIA Galina, Biroul „BrevetMarcService” Str. Miron Costin nr. 15/2, of. 19-20, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
M o d i f i c ă r i
D i v e r s e