For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 22.03.2018 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 20.04.2018 Examinarea preliminară 23.05.2018 Constituirea depozitului naţional reglementar 23.05.2018 Examinarea de fond 30.09.2019 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.03.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.04.2020 Eliberarea brevetului (C1) 12.08.2022 22.03.2023 Valabil până la 22.03.2024 Achitarea taxei de menţinere 22.03.2038 Data expirării brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4652
(21)Numarul depozituluia 2018 0021
(22)Data depozitului2018.03.22
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 22.03.2018
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBĂLAN Greta, MD; BURDUNIUC Olga, MD; ŢAPCOV Victor, MD; MITKEVICH Natalia, RU; RUDIC Valeriu, MD; GULEA Aurelian, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Complecşii sulfatului de cupru(II) cu 2-(2-hidroxibenziliden)-N-(metoxifenil)hidrazincarbotioamide, care manifestă activitate antimicrobiană faţă de microorganismele gram-pozitive
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07F 1/08 (2006.01); C07C 337/08 (2006.01); C07C 47/52 (2006.01); A61K 31/175 (2006.01); A61K 31/30 (2006.01); A61P 31/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.09.30
(47)Data eliberării brevetului2020.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondSTAFI Radu, LEVIŢCHI Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.03.22
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202018%200021