din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 2/13/2002 Atribuirea datei de depozit 1/17/2007 Inregistrarea 1/31/2007 Eliberarea certificatului de inregistrare 2/13/2012 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 14560

       
Statut Marcă expirată
Expirată 9/2012
(111) Numărul de ordine al înregistrării 14560
(151) Data înregistrării 2007-01-17
(181) Data de expirare 2012-02-13
(210) Numărul de depozit 010956
(220) Data de depozit 2002-02-13
(442) Publicarea cererii examinate BOPI 05/2004
(450) Publicarea mărcii BOPI 02/2007
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv elementului "Moldovei".
(531) Clasificarea de la Viena 28.05.00
(540) Reproducerea mărcii Roua Moldovei
Imagine pentru nr. de depozit:  010956
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere standarde; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular ENTEH S.A.
Str. Vasile Lupu nr. 18, MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
(740) Mandatarul autorizat COTRUŢA Leonid Str. Ceucari nr. 10, bloc 1, ap. 57, MD-2020, Chişinău, Republica Moldova
Permisiune Decizia nr. 3 din 2004-11-25
(511) Clasificarea de la Nisa 33
Lista produselor şi/sau serviciilor 33 - votcă.
Expirarea valabilitatii Art. 16 (1) Înregistrarea mărcii se reînnoieşte la cererea titularului mărcii sau a oricărei persoane împuternicite de acesta, cu condiţia achitării taxei stabilite. Neachitarea taxei atrage decăderea titularului din drepturi. Condiţiile de perfectare şi de depunere a cererii de reînnoire a înregistrării se stabilesc în Regulamentul privind procedura de depunere, examinare şi înregistrare a mărcilor, aprobat de Guvern, denumit în continuare Regulament.

22.01.2007 Decizia (se inregistreaza marca)
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\11165.mp3
Up