Pentru comentarii, sugestii

Activitatea mandatarilor autorizaţi (Data actualizării: 01.01.2018)

  1. Clasamentul mandatarilor autorizați, care reprezintă solicitanți naționali

  2. Clasamentul mandatarilor autorizați, care reprezintă solicitanți străiniClasamentul mandatarilor autorizați, care reprezintă solicitanți naționali

Clasamentul mandatarilor autorizați, care reprezintă solicitanți naționali
NumeCereri totalRetrase/RespinseTotal acordateTotal EliberateTop 3 CIB
VOZIANU Maria 252 45 204 204 A61K
A61B
A61P
ANISIMOVA Liudmila 111 13 98 95 B23H
C25D
C01G
ŞCERBAN Pavel 77 5 70 61 E04G
E01C
E04B
MARGINE Ion 66 20 36 27 A61K
B64C
B65D
COTRUŢA Leonid 53 22 29 25 F24H
B65D
F04D
PARASCA Dumitru 48 4 43 41 C12G
G09F
E05B
COŞNEANU Elena 48 4 41 28 A61K
A61B
A61C
GLAZACEVA Galina 37 3 33 29 B65D
B32B
F24J
JENICICOVSCAIA Galina 34 9 25 23 B65D
C09D
E04B
SOKOLOVA Sofia 32 2 30 30 F04D
C03C
C04B
CRASNOVA Nadejda 30 8 21 17 A01N
B28C
E03B
ŞURGALSCHI Ecaterina 27 1 26 26 A23L
A23B
A23C
ŞCERBANIUC Sergiu 16 15 0 0 A61H
E04B
E05B
SCOROGONOV Anatolii 15 2 13 13 G01N
B28B
F23C
SÎSOEVA Valentina 15 1 12 10 A01G
F04B
F04C
EFANOVA Tatiana 12 0 12 7 G11B
C02F
F24J
PRIDA Andrei 11 0 11 10 C12G
C12H
B65D
BLIUC Victoria 8 0 7 7 C12G
C12H
A01G
SOCOLOVA Olga 7 4 3 2 B65D
E04F
GLAZUNOV Nicolae 6 0 5 5 A61K
C11B
C12H
BODIUL Tatiana 6 0 6 6 A01C
C07C
A01G
CURATNICOV I.V. 6 3 3 3 A01H
A01B
A61D
BAZARENCO Tatiana 5 0 5 5 A01K
A23K
C04B
BABAC Alexandru 4 0 4 2 C07J
A01N
A24B
SIMANENKOVA Tatiana 4 1 3 3 G09F
A61N
G01C
ANDRIEŞ Ludmila 4 1 3 3 C03C
B01J
B25B
CORCODEL Angela 4 1 3 3 B65D
C08L
A61L
LAZICOV Tatiana 3 0 1 1 B01D
G09F
B04B
GOMENIUK Iuri 2 0 2 2 B60N
SOSNOVSCHI Victor 2 0 2 2 C05F
B65D
A01K
BANTAS Valentina 1 0 1 0 A47J
BAJIREANU Veronica 1 0 1 1 A47B
TALPĂ Sergiu 1 0 1 1 B23H
COŞELEVA Natalia 1 0 1 1 G01R
GOREA Nicolae 1 1 0 0
ARNAUT Ana 1 0 0 0 B65D

Clasamentul mandatarilor autorizați, care reprezintă solicitanți străini

Clasamentul mandatarilor autorizați, care reprezintă solicitanți străini
NumeCereri totalRetrase/RespinseTotal acordateTotal EliberateTop 3 CIB
GLAZUNOV Nicolae 283 60 177 149 A61K
C07D
A61P
SIMANENKOVA Tatiana 170 22 117 102 C07D
C07C
A61K
SOKOLOVA Sofia 144 30 100 94 A01N
C07D
A61K
BABAC Alexandru 142 69 72 57 C07D
A61K
A01N
ANDRIEŞ Ludmila 83 13 30 23 A61K
C07D
A61P
JENICICOVSCAIA Galina 73 23 46 42 C07D
A61K
A01N
MARGINE Ion 53 12 15 6 C07D
A61K
A61P
SKIDAN Natalia 16 1 15 13 F02B
A61K
A61M
CORCODEL Angela 11 1 8 7 A61K
C25D
G06Q
PARASCA Dumitru 9 3 3 2 B65D
C12G
A61B
LAZICOV Tatiana 5 2 0 0 A61K
C12N
C07C
MALAHOVA Antonina 5 0 5 5 A01N
A01C
C12C
CRASNOVA Nadejda 5 1 4 3 A61K
C12N
B65D
GLAZACEVA Galina 3 1 2 1 B65D
F23G
F23H
SOCOLOVA Olga 3 0 2 1 A61K
A01N
A61L
VOZIANU Maria 3 0 3 3 A61K
A61P
ŞCERBAN Pavel 3 0 3 3 F23G
C10B
C10J
ANISIMOVA Liudmila 2 0 2 0 A61B
COTRUŢA Leonid 2 2 0 0 A63F
ŞCERBANIUC Sergiu 2 0 1 1 B29C
B29B
B29K
SCOROGONOV Anatolii 1 0 1 1 B28B
B30B
COŞNEANU Elena 1 1 0 0 G06F
FOCŞA Valentin 1 0 0 0 A61K
STAŞCOV Eugen 1 0 1 1 C10B
B09B
B29B
CURATNICOV I.V. 1 0 1 0 B60R
Goremichina Ludmila 1 0 1 1 A46B

Up
/Inventions/panorama/7