Pentru comentarii, sugestii

Activitatea mandatarilor autorizaţi (Data actualizării: 4/1/2021 1)

  1. Clasamentul mandatarilor autorizați, care reprezintă solicitanți naționali

  2. Clasamentul mandatarilor autorizați, care reprezintă solicitanți străiniClasamentul mandatarilor autorizați, care reprezintă solicitanți naționali

Clasamentul mandatarilor autorizați, care reprezintă solicitanți naționali
NumeCereri totalRetrase/RespinseTotal acordateTotal EliberateTop 3 CIB
VOZIANU Maria 252 48 204 204 A61K
A61B
A61P
COŞNEANU Elena 123 14 96 74 A61B
A61K
G01N
ANISIMOVA Liudmila 111 13 98 95 B23H
C25D
C01G
?CERBAN Pavel 73 4 69 65 E04G
E04B
E01C
MARGINE Ion 72 23 40 31 B65D
A61K
B64C
COTRUŢA Leonid 54 24 30 26 F24H
B65D
F04D
PARASCA Dumitru 53 6 45 44 C12G
G09F
E05B
GLAZACEVA Galina 41 5 36 33 B65D
B32B
F24J
JENICICOVSCAIA Galina 35 9 25 23 B65D
C09D
E04B
SOKOLOVA Sofia 32 2 30 30 F04D
C03C
C04B
CRASNOVA Nadejda 29 9 20 16 A01N
B28C
E03B
ŞURGALSCHI Ecaterina 24 1 23 23 A23L
A23B
A23C
ŞCERBANIUC Sergiu 16 16 0 0 A61H
E04B
E05B
SCOROGONOV Anatolii 15 2 13 13 G01N
B28B
F23C
SÎSOEVA Valentina 15 1 12 10 A01G
F04B
F04C
JOVMIR Tudor 14 1 11 7 A61K
A61P
C07C
EFANOVA Tatiana 12 0 12 7 G11B
C02F
F24J
PRIDA Andrei 11 0 11 10 C12G
C12H
B65D
ŞCERBAN Pavel 9 1 8 8 F24H
B01D
E04C
BLIUC Victoria 8 0 7 7 C12G
C12H
A01G
BAZARENCO Tatiana 6 0 6 5 A01K
A23K
C04B
GLAZUNOV Nicolae 6 0 5 5 A61K
C11B
C12H
BODIUL Tatiana 6 0 6 6 A01C
C07C
A01G
CURATNICOV I.V. 6 3 3 3 A01H
A01B
A61D
LAZICOV Tatiana 5 1 2 1 H04W
B01D
G06Q
SOCOLOVA Olga 5 2 3 2 B65D
SOSNOVSCHI Victor 5 1 2 2 C05F
B65D
F16H
BABAC Alexandru 4 0 4 2 C07J
A01N
A24B
SIMANENKOVA Tatiana 4 1 3 3 G09F
A61N
G01C
ANDRIEŞ Ludmila 4 1 3 3 C03C
B01J
B25B
CORCODEL Angela 4 1 3 3 B65D
C08L
A61L
GOMENIUK Iuri 2 0 2 2 B60N
SOCOLOV Olga 2 2 0 0 E04F
BANTAS Valentina 1 0 1 1 A47J
BAJIREANU Veronica 1 0 1 1 A47B
TALPĂ Sergiu 1 0 1 1 B23H
COŞELEVA Natalia 1 0 1 1 G01R
GOREA Nicolae 1 1 0 0
GOREMICHINA Ludmila 1 0 0 0 A41G
A45D
ROZLOVENCO Sergiu 1 0 0 0 E04G
ARNAUT Ana 1 0 1 1 B65D

Clasamentul mandatarilor autorizați, care reprezintă solicitanți străini

Clasamentul mandatarilor autorizați, care reprezintă solicitanți străini
NumeCereri totalRetrase/RespinseTotal acordateTotal EliberateTop 3 CIB
GLAZUNOV Nicolae 295 84 193 167 A61K
C07D
A61P
SIMANENKOVA Tatiana 166 37 127 119 C07D
C07C
A61K
SOKOLOVA Sofia 144 37 101 95 A01N
C07D
A61K
BABAC Alexandru 142 69 72 57 C07D
A61K
A01N
ANDRIEŞ Ludmila 90 27 55 46 A61K
C07D
A61P
JENICICOVSCAIA Galina 75 23 47 43 C07D
A61K
A01N
MARGINE Ion 55 23 26 15 C07D
A61K
A61P
CORCODEL Angela 27 4 15 7 A61K
C07D
A47J
SKIDAN Natalia 23 2 18 15 F02B
C07D
A61K
LAZICOV Tatiana 10 2 2 2 A61P
A61K
C12N
PARASCA Dumitru 9 4 5 4 B65D
B26D
C12G
SOCOLOV Olga 6 1 2 1 A61K
A01N
A61L
MALAHOVA Antonina 5 0 5 5 A01N
A01C
C12C
FOCŞA Valentin 5 2 2 1 A61K
B65D
D21J
JOVMIR Tudor 4 0 1 0 C07C
A61P
A61K
CRASNOVA Nadejda 4 1 3 3 A61K
C12N
B65D
ŞCERBANIUC Sergiu 4 2 1 1 A61K
B29C
H05B
?CERBAN Pavel 3 0 3 3 F23G
C10B
C10J
GLAZACEVA Galina 3 1 2 1 B65D
F23G
F23H
VOZIANU Maria 3 0 3 3 A61K
A61P
ANISIMOVA Liudmila 2 0 2 0 A61B
COTRUŢA Leonid 2 2 0 0 A63F
GOREMICHINA Ludmila 2 0 2 2 A46B
STAŞCOV Eugen 2 0 2 2 C10B
B09B
B29B
SCOROGONOV Anatolii 1 0 1 1 B28B
B30B
COŞNEANU Elena 1 1 0 0 G06F
CURATNICOV I.V. 1 0 1 0 B60R

Up
/inventions/panorama/7